تنوع در مناطق

تنوع منطقه ای را با هم تقویت کنیم

تغییرات اجتماعی بسته به منطقه خود را متفاوت نشان می دهد: در حالی که اغلب صحبت از مهاجرت و پیری جمعیت در مناطق روستایی می شود، مناطق شهری در حال رشد بوده و جوانتر میشوند. مهاجرت در حال حاضر پاسخ مهمی به این تغییرات جمعیتی به ویژه برای مناطق روستایی است. ZEBRA به عنوان یک مرکز تقویت شایستگی، مناطق اشتایرمارک را در تقویت تنوع اجتماعی همراهی و حمایت می کند. در این زمینه به همکاری و کار مبتنی بر نیاز توجه میشود.

Angebote

Projekte

Altern in Vielfalt

ZEBRA setzt mit dem Projekt Altern in Vielfalt eine Initiative zur Förderung der sozialen Teilhabe älterer Menschen in der Region Knittelfeld und der Marktgemeinde Wagna um.

MEHR ERFAHREN

Altern in Vielfalt

ZEBRA setzt mit dem Projekt Altern in Vielfalt eine Initiative zur Förderung der sozialen Teilhabe älterer Menschen in der Region Knittelfeld und der Marktgemeinde Wagna um.

MEHR ERFAHREN

Seite teilen oder ausdrucken:

Drucken
WhatsApp
Facebook
Twitter
XING
LinkedIn
Pinterest
Email