کار و تحصیل

خدمات برای کار و تحصیل

کار نقشی ضروری در زندگی روزمره دارد. یک زندگی کاری منظم از یک سو خودکارآمدی فرد را تقویت می کند و از سوی دیگر امرار معاش فرد را تضمین می کند. برای داشتن یک چشم‌انداز بلندمدت و خوب در بازار کار، یک مدرک معتبر مورد نیاز است. ZEBRA از افراد با سابقه ی مهاجرت یا تجربه پناهندگی که در حال ساختن یک زندگی جدید در اشتایرمارک بوده و در فرآیند شناسایی صلاحیت های حرفه ای هستند، حمایت می کند.

Angebote

Integrationspfad

Sie suchen Arbeit und sind beim AMS Graz-West und -Umgebung oder beim AMS Graz-Ost gemeldet? Sie sind asylberechtigt, subsidiär schutzberechtigt oder haben eine Migrationsbiographie? Beim Integrationspfad erhalten Sie Unterstützung bei der Arbeitssuche.

Mehr erfahren

AST

Wenn Sie im Ausland eine Ausbildung abgeschlossen haben, kann es sein, dass Ihre Zeugnisse in Österreich nicht gültig sind. Deshalb müssen die Zeugnisse/Diplome neu anerkannt werden.

Mehr erfahren

Seminare und Qualitätsentwicklung

ZEBRA bietet seit vielen Jahren Seminare und Organisationsberatung im Kontext Migration und Diversität. Unsere Expertise basiert auf jahrelanger praktischer und inhaltlicher Arbeit. Unsere Angebote bestehen aus klassischen Diversity-Trainings, themenspezifischen Vorträgen und Seminaren sowie einrichtungsbezogener Beratung und Organisationsentwicklung.

Mehr erfahren

Seite teilen oder ausdrucken:

Drucken
WhatsApp
Facebook
Twitter
XING
LinkedIn
Pinterest
Email